Säännöt

VARSINAIS-SUOMEN TUOTTAVUUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 28.7.1994

§ 1.  NIMI
Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Tuottavuusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka onTurku.

§ 2. TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaiken toiminta-alueellaan suoritettavan työn tuottavuuden kehittämisen yleisiä edellytyksiä lisäämällä tuottavuustietoutta ja kehittämistyön hyväksyntää siten,
– että ihmistä arvostetaan tärkeimpänä tuotannon tekijänä sekä työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä,
– että niin organisaatio, työnjärjestely kuin työmenetelmät vastaavat ihmisen henkisiä ja ruumiillisia tarpeita ja edellytyksiä.
– yhdistys on puolue- ja työmarkkinapoliittisesti sitoutumaton.
– yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä muutakaan taloudellista etua.

§ 3. TOIMINTA
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– osallistuu Rationalisointiliitto ry:n toimintaan sen jäsenyhdistyksenä
– suunnittelee, toimeenpanee ja aktivoi jäsentensä toimintaa
– järjestää alan koulutusta ja tekee sitä koskevia aloitteita sekä toteuttaa alan tutkintotoimintaa
– harjoittaa yhdistyksen toimintaa ja tuottavuutta koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– suorittaa alan kehittämiseksi tarpeellisia tutkimuksia ja tekee niitä koskevia aloitteita
– järjestää toimialueellaan alan yhteistoimintaa
Yhdistys, joka ei harjoita liiketoimintaa, voi toimintansa tukemiseksi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä omistaa aineellista ja aineetonta omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Varsinais-Suomi.

§ 4. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä, ystäväjäseniä ja kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä tuottavuuden kehittämistoimintaa tekevän tai siitä kiinnostuneen henkilön, joka pyrkii edistämään ja tukemaan yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä fyysisen tai juriidisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Ystäväjäseneksi yhdistyskokous voi kutsua fyysisen tai juriidisen henkilön, johon yhdistys haluaa pitää yhteyttä ja joka toiminnallaan edistää sen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi yhdistyskokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen edustamalla alalla.
Kutsumista tulee kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Jäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu sekä mahdollinen ylimääräinen jäsenmaksu vaalikokouksen päätöksen mukaan. Ystävä- ja kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta.

§ 5. EROAMINEN
Jäsen, joka haluaa erota, ilmoittakoon siitä yhdistyslain mukaisesti. Ero astuu voimaan sen toimintavuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Hallitus voi pätöksellään, jota kannattaa vähintään 3/4 jäsenistä, erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenen velvollisuuksia tai joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

§ 6. YHDISTYSKOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenten päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous. Vain jäsenmaksunsa maksanut jäsen on äänivaltainen yhdistyskokouksessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen vaalikokoukseen, tilinpäätöskokoukseen sekä ylimääräisiin kokouksiin.

Kutsu tulee kirjallisesti lähettää kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.
Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi yhdistyskokouksessa, ilmoittakon siitä kirjallisesti hallitukselle. Asia otetaan esille, jos siitä on ilmoitettu viimeistään kuukautta ennen kokousta. Yhdistyslain 20 p:n 1 momentissa mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen saapumisesta hallitukselle. Ystävä- ja kunniajäsenillä on yhdistyskokouksissa puhevalta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 7. VAALIKOKOUS
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma.
2. Määrätään jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan talousarvio
3. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
4. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja joka toinen vuosi.
5. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
6. Valitaan kaksi tilien hoitoon perehtynyttä tilintarkastajaa ja näille varamiehet.
7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja näille varamiehet Rationalisointiliitto ry:n kokouksiin.
8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Vaalikokous pidetään syyskuun 15. päivän ja lokakuun 15. päivän välisenä aikana.

§ 8. TILINPÄÄTÖSKOKOUS
Tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Tarkastetaan hallituksen laatima toimintakertomus päättyneeltä toimikaudelta.
2. Esitetään päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
4. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tilinpäätöskokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

§ 9. HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa. Puheenjohtajan, varsinaisen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa, tarvittaessa arvan mukaan. Puheenjohtaja, varsinainen ja varajäsen voidaan valita korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. Puheenjohtajan estyneenä olessa hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Valmistella ja esitellä yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat.
2. Ottaa yhdistykselle toimihenkilöt sekä määrätä näiden tehtävät ja palkkiot
3. Asettaa toimikuntia tai vastaavia sekä määrätä näiden kokoonpano ja tehtävät.

§ 10. NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen siihen määräämä toimihenkilö. Aina kaksi yhdessä.

§ 11. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Yhdistyksen on jätettävä toimintakertomus ja ti linpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle lausuntonsa, joka on osoitettu yhdistyskokoukselle, viimeistään helmikuun 15. päivänä.

§ 12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyskokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

§ 13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyskokouksessa ja tulee tällöin kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käyttämisestä.
Varat tulee luovuttaa Rationalisointiliitto ry:lle, tai jos sitä ei ole, käyttää suomalaista tuottavuustoimintaa edistävään tarkoitukseen.